LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

MIC ÎNDREPTAR DE SPOVEDANIE (CUM TREBUIE SA NE SPOVEDIM)

DE MARE TREBUINTA LA SPOVEDANIEMIC ÎNDREPTAR DE SPOVEDANIE


Credinţa Strămoşească-Buletin Parohial al Parohiei Sf.Ierarh Nicolae- Vutcani II.16 februarie 2006


PORUNCA IUBIRII:
“Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea acesteiea: să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei 22, 37-38).


SĂ IUBEŞTI PE DUMNEZEU. În această poruncă se cuprind primele patru Porunci din Decalog.


PORUNCA I
1. EU SUNT DOMNUL DUMNEZEUL TĂU, SĂ NU AI ALŢI DUMNEZEI AFARĂ DE MINE!
LEGAT DE ACESTE PORUNCI mărturiseşte dacă AI FĂCUT URMĂTOARELE PĂCATE :
- n-am iubit pe Dumnezeu din tot sufletul meu şi din toată puterea mea, ca fiind Creatorul şi Ocrotitorul meu ;
- n-am crezut în Dumnezeu. Am fost ateu;
- am scris, am vorbit şi am susţinut că nu este Dumnezeu. M-am unit şi am susţinut pe atei. Nu i-am mustrat;
- am avut îndoieli de credinţă
- nu mi-am pus toată încrederea în Dumnezeu;
- n-am cinstit pe Dumnezeu, Biserica Sa, Sfinţii Săi după cuviinţă;
- n-am consacrat lui Dumnezeu cele mai alese simţăminte, gânduri şi fapte, cum i s-ar cuveni;
- am crezut în soartă, în noroc şi nu în Pronie, în purtarea de grijă a lui Dumnezeu;
- m-am încrezut în mine şi în forţele mele şi nu în Dumnezeu, după cum e scris că, spre sfârşitul lumii oamenii se vor face pe sine dumnezei ;
- mi-a plăcut să fiu lăudat, să fiu dictator, să mi se plece lumea, deşi tot ce am e de la Dumnezeu ;
- n-am mărturisit şi nu ştiu CREZUL ;
- n-am citit Sfintele Scripturi şi nu cunosc Poruncile Domnului, n-am învăţat religie deşi ştiu să citesc şi am citit multe cărţi;
- n-am crezut în Sfânta Treime, în Rai şi iad, în judecata obştească, în învierea morţilor, în Sfintele Taine;
- am ispitit pe Dumnezeu, cerând minuni şi semne fără să fie de trebuinţă;
- am citit cărţi eretice sau pornografice ;
- am vândut sau cumpărat harul lui Dumnezeu cu bani;
- am tăgăduit că sunt creştin şi cred în Dumnezeu ;
- n-am ajutat Biserica şi n-am adus daruri din cele ce mi-a dat Dumnezeu;
- n-am mulţumit lui Dumnezeu pentru darurile Sale;
- am judecat, am urât, m-am ridicat împotriva lui Dumnezeu ;
- m-am împărtăşit fără să cunosc bine învăţăturile lui Iisus şi fără pocăinţă;
- mi-am pierdut nădejdea în Dumnezeu;
- am crezut greşit că oricât aş păcătui, Dumnezeu mă iartă şi fără să mă îndrept;
- am hotărât să păcătuiesc până voi putea apoi să mă pocăiesc;
- m-am lepădat de Dumnezeu când a trebuit să sufăr pentru credinţă;
- n-am respectat Canoanele şi rânduielile Bisericii;
- am susţinut şi crezut că toate religiile sunt bune;
- am mers la adunările ereticilor şi sectanţilor;
- am dat pildă şi sfaturi şi am ajutat să facă şi alţii aceste păcate şi putând să le opresc nu le-am oprit.


PORUNCA A II-A
2. SĂ NU-ŢI FACI ŢIE CHIP CIOPLIT, NICI VREO ASEMĂNARE A VREUNUI LUCRU DIN CER SAU DE PE PĂMÂNT ŞI SĂ NU TE ÎNCHINI LUI!
- mi-am pus nădejdea în bani şi în oameni ;
- am iubit, am cinstit şi-mi petrec vremea cu plăceri trupeşti, fotbal, maşini şi diferite ocupaţii sau lucruri, ceea ce este tot o închinare la idoli;
- am apelat la vrăjitori, ghicitori, magi, spiritişti şi mulţi alţii care lucrează cu puterea diavolului şi n-am respectat porunca Domnului: “Bărbatul sau femeia de vor chema morţi sau de vor vrăji să moară neapărat; cu pietre să fie ucişi, că sângele lor este asupra lor” (Levitic 20,27);
- am facut vrăji sau am chemat duhurile morţilor;
- am cinstit creaţia în locul Creatorului;
- am purtat grijă pentru materie şi lucrurile lumeşti, mai mult decât pentru credinţă, pentru Dumnezeu;
- am fost lacom. “Lăcomia este închinare la idoli” (Col. 3, 5);
- m-am îmbuibat după cum e scris: “Pântecele este Dumnezeul lor” (Filip. 3, 19);
- am o evlavie făţarnică şi nu adevărată;
- mă ocup de lucruri superficiale şi uit “de cele mai cu greutate ale legii: judecata, mila şi credinţa” (Matei 23, 23) ;
- cred în nălucirile viselor;
- sunt pătimaş şi iubitor de plăceri .
- am devenit robul hainelor, al luxului, al aprecierii oamenilor;
- am dat pildă, sfat şi ajutor să facă alţii aceste păcate, am putut să le opresc şi nu le-am oprit;


PORUNCA A III-A
3. SĂ NU IEI NUMELE DOMNULUI DUMNEZEULUI TĂU ÎN DEŞERT!
- am hulit pe Dumnezeu ;
- la boală, suferinţă şi încercări am cârtit împotriva lui Dumnezeu ca fiind nedrept ;
- am hulit Sfinţii şi Biserica ;
- am hulit pe slujitorii Bisericii;
- am înjurat;
- am blestemat;
- am făcut jurământ şi l-am călcat;
- am făcut jurământ strâmb la judecată;
- am dat făgăduinţe lui Dumnezeu şi nu le-am ţinut;
- am jurat cu uşurinţă sau am zis “Zău” mereu;
- am folosit la petreceri glume şi cuvinte din Scriptură;
- am spus că în Scriptură sunt basme sau lucruri care se împotrivesc unele altora;
- am dat pildă, îndemn şi ajutor să facă şi alţii aceste păcate;
- am putut să le opresc şi nu le-am oprit;


PORUNCA A IV-A
4. ADU-ŢI AMINTE DE ZIUA DOMNULUI ŞI O SFINŢEŞTE PE EA!
- am lucrat în zi de Duminică şi în sărbători;
- am lipsit de la Sfânta Liturghie în zi de Duminică şi sărbători;
- am fost la Biserică dar nu am fost atent la rugăciuni;
- am mers la Biserică cu haine deosebite, ca să atrag atenţia;
- am făcut deranj în timpul slujbei;
- am fost la concursuri sportive, la film, la teatru, la pescuit, la distracţie etc. şi am lipsit de la Biserică în vremea Sfintei Liturghii ;
- nu mă îngrijesc de suflet;
- nu mă rog şi n-am citit sfânta Scriptură, deşi ştiu să citesc;
- m-am unit cu ereticii, cu sâmbătarii şi am ţinut sâmbăta în loc de Duminică, deşi Scriptura spune că Sabatul a fost pentru evrei, pentru că sâmbăta i-a eliberat Dumnezeu din Egipt, iar pentru creştini Ziua Domnului e Duminică pentru că Duminică a înviat Iisus şi ne-a eliberat de moarte şi de diavolul;
- n-am ţinut nici o sărbătoare, înţelegând greşit Scriptura;
- am dat pildă, îndemn şi ajutor să facă şi alţii aceste păcate;
- am putut să le opresc şi nu le-am oprit;


URMĂTOARELE 6 PORUNCI CUPRIND:


IUBIREA APROAPELUI
“Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei 22, 38)
Iubirea se manifestă prin fapte: faptele milei trupeşti şi sufleteşti.


FAPTELE MILEI TRUPEŞTI:
- n-am săturat pe cel flămând şi însetat, după posibilităţile mele;
- n-am îmbrăcat pe cel gol;
- n-am primit pe cel străin;
- n-am cercetat şi îngrijit pe cel bolnav;
- n-am cercetat pe cel în temniţă etc.


FAPTELE MILEI SUFLETEŞTI :
- n-am îndreptat pe cel ce greşeşte ;
- n-am învăţat pe cel ce nu ştie şi n-am spus adevărul ;
- n-am sfătuit pe cel ce stă la îndoială;
- nu m-am rugat pentru aproapele;
- n-am mângâiat pe cel întristat;


PORUNCA A V-A
5. CINSTEŞTE PE TATĂL ŞI PE MAMA TA, CA SĂ-ŢI FIE ŢIE BINE ŞI MULŢI ANI SĂ TRĂIEŞTI PE PĂMÂNT!
- n-am cinstit părinţii , nu-i ascult şi nu mă rog pentru ei;
- n-am recunoştinţă pentru ei;
- nu am crescut copiii în frica de Dumnezeu;
- nu i-am certat pe copii;
- i-am lăsat de capul lor;
- n-am ascultat de preot, de naşi, de învăţători, de cârmuitori şi de toţi câţi au rol asemănător cu părinţii;
- n-am cinstit cum se cuvine pe binefăcătorii mei ;
- am căsătorit copiii fără voia lor ;
- n-am avut grijă de copii să înveţe o meserie;
- ca soţ mă port aspru cu soţia şi o chinuiesc;
- ca soţie nu-mi cinstesc bărbatul şi-l îndemn la rele;
- ca dregător, director, patron, şef, funcţionar m-am purtat aspru cu subalternii. Nu am fost atent la necazurile lor şi nu i-am ajutat şi nu i-am învăţat după posibilităţile pe care le-am avut, nu i-am îndemnat spre credinţă şi Biserică. M-am purtat ca un stăpân, nu ca un frate al lor;
- am dat pildă, am sfătuit şi ajutat şi pe alţii să facă aceste păcate;
- am putut să le opresc şi nu le-am oprit;


PORUNCA A VI-A
6. SĂ NU UCIZI!
- am ucis alt om cu mâna, cu otravă, cu îndemnul sau cu alte mijloace (CANON: OPRIREA DE LA ÎMPĂRTĂŞANIE 25 DE ANI);
- am avortat (CANON: 25 DE ANI, PESTE 10 AVORTURI CANON TOATĂ VIAŢA);
- am ucis fără voie (canon 10 ani);
- am ucis sufleteşte, îndemnând pe altul la păcat.
- am ucis sufleteşte pe altul răspândind învăţături ateiste sau eretice;
- am ucis sufleteşte pe altul dând exemplu de nepăsare în cele sufleteşti şi îndemnându-i la distracţii, neglijând Biserica şi meditaţia la viaţa veşnică;
- am fost sminteală pentru alţii cu viaţa mea ticăloasă;
- am avut gânduri de sinucidere;
- m-am aruncat în primejdie fără să fie necesar;
- m-am mâniat;
- m-am bătut;
- am pizmuit pe altul;
- am urât pe fratele meu uitând că “cine urăşte pe fratele său este ucigaş de oameni” (I Ioan 3, 15);
- nu mi-am cerut iertare de la cel pe care l-am vătămat;
- am dorit răul altuia şi m-am bucurat de răul altuia;
- m-am răzbunat singur;
- am alungat pe sărmani cu vorbe urâte;
- am luat apărarea celor răi;
- am iscat ceartă şi sminteală;
- am mustrat pe altul pe nedrept, din mânie;
- am ajuns preot, dascăl, doctor, inginer, avocat, dregător etc. fără să fiu vrednic;
- am suferit de pe urma îmbuibării, a fumatului, a beţiei, a plăcerii trupeşti, a neodihnei, a istovirii şi a altor abuzuri;
- am istovit pe altul prin muncă exagerată şi i-am grăbit sfârşitul;
- am supărat pe altul mereu şi i-am scurtat viaţa;
- am lăsat pe altul să moară de foame şi nu i-am dat de lucru deşi am putut;
- am ponegrit, am clevetit pe altul şi l-am înjosit ca persoană în faţa altora;
- am dat pildă, am sfătuit şi ajutat şi pe alţii să facă aceste păcate;
- am putut să le opresc şi nu le-am oprit;


PORUNCA A VII-A
7. SĂ NU FI DESFRÂNAT!
- mi-am stricat fecioria înainte de cununie (canon 7 ani) ;
- fiind căsătorit m-am culcat cu altă femeie (canon 14 ani);
- am făcut sodomie (bărbat cu bărbat, femeie cu femeie canon 20 de ani);
- n-am postit ;
- m-am îmbătat, fumez ;
- m-am culcat cu soţul, soţia în post şi în sărbători;
- am stat necununat mai mulţi ani;
- am desfrânat cu dobitoace;
- am făcut onanie, mi-am făcut poftele singur sau cu alţii, aruncând sămânţa la diavol;
- am avut gânduri spurcate faţă de alte persoane;
- am făcut glume şi am cântat cântece de desfrânare;
- m-am îmbrăcat, m-am împodobit şi m-am vopsit ca să atrag la păcat pe alţii;
- am citit cărţi pornografice. Am văzut filme şi poze pornografice;
- am dansat necuviincios;
- am fost la vrăjitor, m-am rugat la diavol să-mi scoată femeie înainte să păcătuiesc;
- am dat pildă, am sfătuit şi ajutat şi pe alţii să facă aceste păcate;
- am putut să le opresc şi nu le-am oprit;


PORUNCA A VIII-A
8. SĂ NU FURI!
- n-am muncit cinstit pentru pâinea pe care o mănânc;
- am dorit câştig fără muncă;
- am furat prin acte, prin diferite tertipuri;
- am furat de mai multe ori valori mari;
- am fost leneş ;
- am înşelat la cântar;
- am luat camătă mare;
- am cumpărat lucru furat;
- am oprit plata lucrătorilor. Nu i-am plătit după merit;
- am iubit banii şi averea, vrând să fiu bogat;
- am luat bani, mită pentru lucruri pe care eram dator să le fac în cadrul serviciului;
- n-am întors lucrul împrumutat;
- am primit plată pentru serviciu şi nu mi-am făcut datoria;
- am cerşit deşi am putut să lucrez;
- am găsit lucruri pierdute şi nu le-am dat înapoi;
- m-am lenevit şi nu m-am îngrijit de Biserică, familie, şcoală, societate, întreprindere, oameni, peste care am fost pus responsabil, şef;
- am luat sau am dat daruri pentru judecată strâmbă;
- am vândut marfă proastă în loc de bună;
- am cumpărat marfă mai ieftină decât valoarea ei;
- am vândut marfă mai scump decât preţuia;
- m-am înţeles cu alţii ca să vând cu preţ nedrept;
- n-am dat socoteală cinstită tovarăşilor mei;
- am minţit că sunt sărac şi dau faliment ca să obţin câştig;
- am jucat cărţi;
- am pricinuit pagubă în averea altuia;
- am mutat hotarul ţarinei;
- am luat din averea bisericii, a statului, a şcolii etc,;
- am dat pildă, am sfătuit şi ajutat şi pe alţii să facă aceste păcate;
- am putut să le opresc şi nu le-am oprit;


PORUNCA A IX-A
9. SĂ NU MINŢI!
- am minţit ;
- folosesc viclenia;
- am adăugat sau am scos din cuvintele altuia şi le-am schimbat înţelesul;
- am depus mărturie mincinoasă;
- am pârât pe nedrept;
- am vorbit cu două înţelesuri ca să înşel;
- am ascuns minciuna sub chipul prieteniei, ca să înşel;
- am linguşit pe altul şi l-am lăudat pentru însuşiri pe care nu le are, ca să obţin foloase;
- Una am gândit şi alta am spus;
- am calomniat, am pus pe seama altora greşeli pe care nu le au;
- mi-am bătut joc şi am criticat pe cei cu defecte din naştere;
- am judecat nedrept pentru daruri şi am sprijinit să ocupe o funcţie cel ce nu merita, iar pe altul care merita l-am împiedicat;
- am osândit, am purtat veşti şi vorbe necontrolate, despre alţii, am bârfit şi am clevetit, am încurajat pe bârfitori;
- am susţinut minciuni, erori în locul adevărului din dorinţa de a părea învăţat, pentru trufie sau pentru foloase materiale;
- am dat pildă, am îndemnat şi ajutat şi pe alţii să facă aceste păcate;
- am putut să le opresc şi nu le-am oprit;


PORUNCA A X-A
10. SĂ NU POFTEŞTI CE ESTE AL ALTUIA!
- am dorit şi am poftit în inima mea femeia altuia ;
- am dorit maşina, averea, situaţia altuia;
- am dorit inteligenţa, priceperea, funcţia altuia, uitând că fiecare om are un dar şi un amar şi cui i s-a dat mult i se şi cere mult de către Bunul Dumnezeu.


Toate acestea le-am făcut şi mai mari decât acestea am făcut, deci, te rog Părinte, roagă-te pentru mine să mă îndrept şi să scap de chinurile iadului. Dă-mi canon şi dezlegare. AMIN!

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu